AMF Front graph romb1.jpg

ACTIVITĂȚI 

Activitățile de microfinanțare din România au început în urmă cu mai bine de douăzeci și cinci de ani (1992-1995), când primele instituții internaționale de microfinanțare (IMF) au lansat programe care vizau sprijinirea dezvoltării sectorului privat prin finanțarea înființării și dezvoltării fermelor și a întreprinderilor micro și mici din România.

 

Sectorul de microfinanțare românesc a evoluat rapid și a devenit mai productiv și mai eficient  în realizarea misiunii sale de a furniza produse financiare și servicii de dezvoltare a afacerilor fermierilor și antreprenorilor cu acces limitat la servicii financiare, adaptate nevoilor lor de dezvoltare și capacității lor de rambursare, precum si credite pentru imbunatatirea conditiilor de locuire, access la servicii de sanatate si educatie persoanelor  cu  acces limitat la servicii financiare .

Rezultate

Growth_edited.jpg
pixabay buffik business-gc1d218947_1920_edited.jpg

2020

VALOAREA PORTOFOLIULUI BRUT DE MICROCREDITE

al membrilor asociației

era de 1,9 miliarde lei
la sfârsitul anului 2020

Valoarea portofoliului brut de microcredite  al membrilor asociatiei la sfârșitul anului 2020 era de 1.9 miliarde Lei, cu o creștere de 9.75% față de decembrie 2019,  și un  numărul de 104 mii de clienți activi.

În 2020,in contextul socio-economic afectat de pandemia COVID 19, numărul împrumuturilor acordate de către  instituțiile de microfinanțare participante la studiu  a fost de 68,3 mii cu o valoare totala de  1,4 miliarde lei cu o valoare  medie a microcreditului acordat în 2020 de 19.938 Ron.

Activități 

pixabay geralt statistics-g4c39a5c36_1920_edited_edited_edited_edited.jpg
 • Realizarea de acțiuni pentru a promova o imagine pozitivă pe piață a activității de microfinanțare, desfășurată cu respectarea eticii profesionale 

 • Organizarea de întâlniri și evenimente cu parteneri/ potențiali parteneri comuni pentru membrii asociației (ex. societăți de asigurare, fonduri de garantare, fonduri de investiții in sectorul de microfinanțare, firme de consultanța/cercetare de piața, etc.) cât și cu asociațiile beneficiarilor de microfinantare 

 • Crearea sau participarea la programe comune de training/ pregătire profesională pentru angajații membrilor asociației 

 • Promovarea de inițiative de modificare a legislației care guvernează activitatea de microfinațare, în vederea îmbunătățirii acesteia și armonizarea acesteia cu reglementările europene și internaționale 

 • Dezvoltarea durabilă a unor parteneriate între toți actorii economici și sociali implicați în activitatea de microfinanțare 

 • Realizarea de acțiuni de facilitare a interacțiunii sectorului economico-social al microfinanțarii cu sectoarele similare naționale și internaționale, cu clienții Instituțiilor Financiare Nebancare de Microfinanțare, autorități, mass-media și/sau alte organizații profesionale 

 • Realizarea de acțiuni de educație antreprenorială și de promovare a incluziunii sociale și reducerii sărăciei prin microfinantarea și finanțarea întreprinderilor sociale 

 • Organizarea si participarea la evenimente publice și private pe subiectul microfinanțării  (conferințe, simpozioane, negocieri, consultări, dezbateri, concursuri, cursuri etc.)

 • Organizarea de acțiuni diverse pentru strângerea de fonduri necesare atingerii obiectivelor asociației cât și accesarea și obținerea de finanțări rambursabile și nerambursabile pentru asociație 

 • Colaborarea cu toate instituțiile statului, consiliile locale, cu unitățile de învățământ şi alte organizații nonguvernamentale pentru realizarea scopului si obiectivelor asociației 

 • Sprijinirea şi organizarea de întâlniri atât între organizațiile nonguvernamentale din țară și străinătate care activează în domeniul microfinanțării, cât și între acestea și autoritățile centrale şi locale ale statului 

 • Înființarea și/sau administrarea/coordonarea în condițiile legii și numai în vederea realizării scopului și obiectivelor asociației, de unități/organizații sociale, de învățământ, de cultură, economice, de cercetare, comerciale, mass-media sau de orice alt tip 

 • Realizarea de acțiuni în domeniul instruirii profesionale, facilitare de schimburi de experiență, practică, voluntariat etc.

 • Asocierea cu alte organizații non-profit, în regim de parteneri sau prin afilierea la alte organizații de profil;

 • Reprezentarea și/sau asistarea/consilierea membrilor, la cererea acestora și în condițiile dorite de aceștia, inclusiv în fața terților;

 • Realizarea de studii, cercetări si analize de impact si de dezvoltare a sectorului de microfinantare;

 • Organizarea de acțiuni de sprijin tehnic și financiar pentru instituțiile de microfinanțare membre, în special pentru consolidarea capacității lor organizatorice și financiare, respectiv acordarea de consultanță în ceea ce privește conducerea organizațiilor prin prezentări, ateliere și traininguri etc;

 • Realizarea de schimburi internaționale în domeniul microfinanțării și domeniile conexe acesteia, vizite de studiu, transfer de know-how, diseminare și replicare de servicii si bune practici;

 • Înființarea sau participarea în structuri, organizații și societăți proprii sau în colaborare cu alte persoane fizice și juridice, ca instrumente operaționale pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației;

 • Producerea, editarea și difuzarea de publicații, pe orice suport, crearea de materiale video şi audio, albume, cataloage, broșuri și alte tipuri de publicații si materiale cu privire în principal la microfinanțare;

 • Acordarea de burse, premii, distincții, diplome, medalii și alte forme de premiere persoanelor fizice și juridice care activează în domeniul microfinantarii;

 • Orice acțiuni și activități care sunt in legătura cu scopul și obiectivele asociației.